REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.ANITAMICHALSKA.PL

 

SPIS TREŚCI: 

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
 2. DEFINICJE
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu)
 4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 5. WARUNKI I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY
 6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. DANE OSOBOWE
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 1 9

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

  1. Regulamin określa prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze strony internetowej www.anitamichalska.pl oraz zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.anitamichalska.pl.
  2. Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

2. DEFINICJE

  1. Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
   1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   2. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie www.anitamichalska.pl umożliwiający zamówienie Usługi polegającej na odbyciu konsultacji lub sesji, w szczególności poprzez wybór terminu konsultacji lub sesji oraz określenie warunków wykonania Usługi, w tym sposobu płatności za Usługę oraz umożliwiający utworzenie Konta;
   3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych z Usługodawcą;
   4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze strony internetowej www.anitamichalska.pl oraz zawierający z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego;
   5. Konsument-przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną korzystający ze strony internetowej www.anitamichalska.pl oraz zawierający z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usług Elektronicznych umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
   7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.anitamichalska.pl;
   8. Serwis – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod domeną www.anitamichalska.pl;
   9. Usługa – wykonywana przez Usługodawcę usługa polegająca na odbyciu z Klientem konsultacji lub sesji, będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług między Klientem a Usługodawcą; konsultacje lub sesja mogą odbyć się stacjonarnie albo za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość ustalonego przez Klienta i Usługodawcę; w przypadku gdy konsultacje lub sesja odbywają się za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość stanowią Usługę Elektroniczną; 
   10. Usługodawca – Consiliaris Perspektywy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pawła Włodkowica 8 lok. 101, 31-452 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000057842, NIP 6762494067, REGON 362651926, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: [***], numer telefonu: [***];
   11. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia z Klientem indywidualnej konsultacji lub sesji (według wyboru Klienta), a Klient do zapłacenia Usługodawcy wynagrodzenia za wybraną Usługę lub do wpłaty określonej kwoty na konto wskazanej fundacji charytatywnej (w zależności od warunków wykonania Usługi określonych w Formularzu Zamówienia);
   12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta;
   13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
   14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług z Usługodawcą.

 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu)

  1. Serwis dostępny pod domeną www.anitamichalska.pl prowadzony jest przez Consiliaris Perspektywy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pawła Włodkowica 8 lok. 101, 31-452 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000057842, NIP 6762494067, REGON 362651926, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@anitamichalska.pl , numer telefonu: +48 606 756 731.
  2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe korzystanie z Konta i zawarcie Umowy o świadczenie usług.
  3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Konsumentów-przedsiębiorców, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów, Konsumentów-przedsiębiorców albo Klientów będących przedsiębiorcami. 

4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców:
   1. umożliwienie Klientowi za pośrednictwem Serwisu zamówienia Usługi (polegającej na odbyciu konsultacji lub sesji) poprzez Formularz Zamówienia;
   2. usługa polegająca na odbyciu z Klientem konsultacji lub sesji, w przypadku, gdy konsultacje lub sesja odbywają się za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość;
   3. usługa polegająca na udzieleniu dostępu do treści w postaci artykułów oraz nagrań audio zamieszczonych w Serwisie;
   4. usługa polegająca na zamówieniu treści na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych, o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

 

Formularz Zamówienia

 1. Klient w celu zamówienia Usługi w Serwisie korzysta z Formularza Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wyboru rodzaju Usługi. 
 2. Złożenie Zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta następujących kroków: (1) wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia w szczególności poprzez wskazanie rodzaju zamawianej Usługi i wybór czasu odbycia konsultacji lub sesji oraz podanie danych niezbędnych do wykonania Usługi (wskazanych w Formularzu Zamówienia) (2) potwierdzeniu złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „Kupuję i płacę”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, ulica, kod pocztowy, miasto, kraj. Podanie danych firmy jest opcjonalne przy zamawianiu Usług, jednak w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami niezbędne także podanie nazwy firmy. 
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter dobrowolny, jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z Usługami dostępnymi w Serwisie Klient może składać w szczególności: 
  1. pisemnie na adres: Consiliaris Perspektywy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pawła Włodkowica 8 lok. 101, 31-452 Kraków;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@anitamichalska.pl
 2. W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrywania reklamacji prosimy o wskazanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Usługodawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

Wymagania techniczne

 1. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w tym korzystania z Serwisu i  zawarcia Umowy o świadczenie usług jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge w wersji aktualnej 2 lata wstecz lub nowszej, oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Usługodawca zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024×768.

 

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Serwisu, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

5. WARUNKI I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

  1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między Klientem a Usługodawcą następuje przez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie zgodnie z pkt. 4.11. Regulaminu. 
  2. Cena Usług uwidoczniona w Serwisie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi będącej przedmiotem Zamówienia oraz o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przez Usługodawcę w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową o świadczenie usług. 
  3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia lub podany na Koncie adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług. Umowa o świadczenie usług między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy o świadczenie usług następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3. Regulaminu. Treść Umowy o świadczenie usług jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

  1. Ceny Usług wskazane w Serwisie określone są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszelkie należne podatki.
  2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są Serwisie w Formularzu Zamówienia. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o świadczenie usług: 
   1. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
   2. płatność po sesji;
   3. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
  3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w Formularzu Zamówienia.
  4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.
  5. Cena Usługi uiszczona przez Klienta zostanie przekazana przez Usługodawcę na wybrany przez Klienta cel charytatywny. O wyborze celu Klient informuje Usługodawcę w trakcie konsultacji lub sesji. 
  6. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta lub podczas składania Zamówienia.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument oraz Konsument-przedsiębiorca, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności: 
   1. pisemnie na adres: Consiliaris Perspektywy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pawła Włodkowica 8 lok. 101, 31-452 Kraków;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@anitamichalska.pl
  2. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jak również na wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument oraz Konsument-przedsiębiorca może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Konsumentowi-przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Konsument-przedsiębiorca, chyba że Konsument lub Konsument-przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty.
  5. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta lub Konsumenta-przedsiębiorcy- rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument lub Konsument-przedsiębiorca, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi-przedsiębiorcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami lub Konsumentami-przedsiębiorcami.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług z Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Konsumentami-przedsiębiorcami Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy o świadczenie usług.
  4. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Konsumentami-przedsiębiorcami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
  5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy o świadczenie usług. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą.
  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych dla celów korzystania z Usług i Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu, oraz dla celów kontaktowych, archiwizacyjnych i reklamacyjnych oraz dla celów obsługi Konta w Serwisie, jest Consiliaris Perspektywy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pawła Włodkowica 8 lok. 101, 31-452 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000057842, NIP 6762494067, REGON 362651926, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@anitamichalska.pl, numer telefonu: +48 606 756 731 (dalej jako: Administrator)
  2. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).
  3. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
 1. listownie na adres: ul. Pawła Włodkowica 8 lok. 101, 31-452 Kraków lub
 2. elektronicznie na adres e-mail:kontakt@anitamichalska.pl lub
 3. telefonicznie pod numerem: +48 606 756 731.
 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu: 
  1. zawarcia pomiędzy Klientem a Administratorem Umowy o świadczenie usług polegających na odbyciu sesji lub konsultacji i wykonanie tej Umowy o świadczenie usług– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy;
  2. zawarcia pomiędzy Klientem a Administratorem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na rejestracji i utrzymaniu Konta na stronie internetowej www.anitamichalska.pl i wykonanie tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy;
  3. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
  4. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych wskazanych jako niezbędne jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem (niepodanie tych danych powoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Administratorem).
 3. Wobec danych osobowych Klientów nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz 10.4.) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia. 
 5. Dane osobowe Klientów będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcą, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
 6. Dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Klientowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo żądania ich sprostowania;
  3. prawo żądania ich usunięcia;
  4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;
  6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 10.3.).
 10. Nadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Klient sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. Informacje, jak złożyć taką skargę można znaleźć tytaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 11. Administrator wykorzystuje pliki cookies i zarządza nimi na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.
 12. Wszelkie pozostałe kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY REGULAMINU

 1. Umowy (Umowa o świadczenie usług oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczne) zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia [***data publikacji].
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog przyczyn jest zamknięty):
  1. zmiany przepisów prawa wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o świadczenie usług lub w umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi lub technologicznymi;
  4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  5. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę w Regulaminie;
  6. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu; 
  7. zmiany warunków korzystania z Serwisu, która niepogarsza sytuacji Klientów w porównaniu do warunków dotychczasowych.
 4. Usługodawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony (zgodnie z treścią obowiązującego Regulaminu) o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
 6. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Usługodawcę Umów o świadczenie usług przed zmianą Regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie w Serwisie (www.anitamichalska.pl)  oraz w siedzibie Usługodawcy – Consiliaris Perspektywy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pawła Włodkowica 8 lok. 101, 31-452 Kraków. Klienci mogą w każdym czasie na podanej stronie internetowej przeglądać Regulamin, pobierać go, a także sporządzać wydruk Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: 

Consiliaris Perspektywy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Pawła Włodkowica 8 lok. 101

31-452 Kraków

kontakt@anitamichalska.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: (…).

 

–    Data zawarcia umowy

–    Imię i nazwisko

–    Adres 

–    Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Przetwarzanie danych osobowych
 3. Cookies i dane eksploatacyjne
 4. Prawa związane z przetwarzaniem danych
 5. Prawa autorskie
 6. Zmiana Polityki prywatności
 7. Postanowienia końcowe

 

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.anitamichalska.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa warunki korzystania z usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.anitamichalska.pl, przez osoby odwiedzające stronę internetową www.anitamichalska.pl (dalej jako: „Użytkownik”).

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.anitamichalska.pl
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Consiliaris Perspektywy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pawła Włodkowica 8 lok. 101, 31-452 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000057842, NIP 6762494067, REGON 362651926, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@anitamichalska.pl, numer telefonu: +48 606 756 731 (dalej jako: „Administrator”).
  3. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge w wersji aktualnej 2 lata wstecz lub nowszej, oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Administrator zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024×768.
  4. Dane osobowe korzystających ze strony internetowej www.anitamichalska.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania ze strony internetowej www.anitamichalska.pl lub usług świadczonych za jej pośrednictwem.
  2. Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.anitamichalska.pl.
  3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora określone zostały poniżej.
   1. Dane osobowe w zakresie imienia i adresu email osoby, która zapisała się do newslettera, będą przetwarzane w celu:

    1. świadczenia na jej rzecz usługi wysyłki newslettera (który będzie zawierać informacje handlowe (marketingowe) o produktach i usługach Administratora) na podany przez tą osobę adres email – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usługi wysyłki newslettera), której osoba, która zapisała się do newslettera jest stroną;
    2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newsletter a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
    3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email osoby, a która skorzystała z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.anitamichalska.pl, będą przetwarzane w celu:
    4. komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
    5. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skorzystała z formularza kontaktowego a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
   2. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, kraju, adresu, adresu email, numeru telefonu osoby, która korzysta z usług polegających na odbyciu sesji lub konsultacji, będą przetwarzane w celu:
    1. zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usługi polegającej na odbyciu sesji lub konsultacji i wykonania tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
    2. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
    3. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która korzysta z usług Administratora a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
   3. Dane osobowe Użytkownika strony internetowej www.anitamichalska.pl pozyskane przy pomocy plików Cookies, będą przetwarzane w celu:

    1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony www.anitamichalska.pl i funkcjonalności na niej dostępnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;
    2. wykonywania przy użyciu Google Analytics pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.anitamichalska.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest wykonywanie pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.anitamichalska.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy;
    3. zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.anitamichalska.pl oraz pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest zbieranie zagregowanych statystyk w celu zrozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej www.anitamichalska.pl i poprawa jej funkcjonalności i zawartości;
    4. rozwoju strony internetowej www.anitamichalska.pl, w tym optymalizacja jej funkcjonalności pod zachowania Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest rozwój własnego produktu (strony internetowej www.anitamichalska.pl);
    5. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem strony internetowej www.anitamichalska.pl a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w określonym zakresie jest ono niezbędne do skorzystania z wybranych przez Użytkownika usług świadczonych przez Administratora (niepodanie odpowiednich danych skutkuje brakiem możliwości wykonania usług przez Administratora).
   5. Wobec osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
   6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 2.3.) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
   7. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia. 
   8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcą, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.
   9. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie i wykorzystywaniem plików Cookies tych podmiotów, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a w szczególności do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. W innym zakresie Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych przez siebie danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
   10. Ewentualne przekazywanie danych osobowych do podmiotów mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych będzie miało miejsce na podstawie standardowych klauzul umownych zapewniających stopień ochrony zagwarantowany przepisami RODO.
   11. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.
   12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
   13. Administrator może publikować na stronie internetowej www.anitamichalska.pl informacje handlowe, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) (dalej jako: „Cookies”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową www.anitamichalska.pl, Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdują się m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.
  2. Co do zasady pliki Cookies same w sobie nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w plikach Cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych udostępnianiem Użytkownikowi strony internetowej www.anitamichalska.pl, o których mowa poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W sytuacji gdy dane gromadzone przy użyciu plików Cookies stanowią dane osobowe, Administrator przetwarza je wyłącznie na podstawach prawnych przewidzianych w RODO, o czym mowa w pkt 2.3.6. powyżej. 
  3. W ramach strony internetowej www.anitamichalska.pl są wykorzystywane następujące pliki Cookies:
   1. pliki Cookies Administratora:
 1. sesyjne – pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej pliki Cookies podmiotów trzecich.
 3. Administrator może przetwarzać dane (w tym dane osobowe) zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.anitamichalska.pl w następujących celach:

  1. weryfikacji, czy Użytkownik widział wyskakujące okienko (tzw. Pop-up) i kiedy ponownie wyświetlić wyskakujące okienko dotyczące ustawień;
  2. prowadzenia działań marketingowych (w tym remarketingu), w szczególności w celu prezentowania Użytkownikowi wyłącznie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym preferencjom, zainteresowaniom i potrzebom;
  3. pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.anitamichalska.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej www.anitamichalska.pl;
  5. rozwoju strony internetowej www.anitamichalska.pl, w tym optymalizacja jej funkcjonalności pod kątem zachowań Użytkowników;
 4. Informację o plikach Cookies wykorzystywanych na stronie internetowej www.anitamichalska.pl można znaleźć w przeglądarce internetowej poprzez kliknięcie sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. 
 5. Każdorazowe odwiedzanie strony internetowej www.anitamichalska.pl jest związane z przesyłaniem zapytania do serwera, na którym umieszczona jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Informacje te są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej www.anitamichalska.pl i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą jako pomoc do administrowania stroną www.anitamichalska.pl, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Na stronie internetowej www.anitamichalska.pl wykorzystywane są pliki Cookies podmiotów trzecich, tj. pliki Cookies funkcjonujące w ramach strony internetowej www.anitamichalska.pl i wykorzystywane przez podmioty trzecie, z których usług Administrator korzysta, aby wspierać i koordynować funkcjonalności strony internetowej www.anitamichalska.pl. Podmioty trzecie wykorzystują zgromadzone informacje w celu współpracy z Administratorem, jednakże mogą korzystać z nich także dla swoich własnych celów. Zgromadzone dane mogą zawierać informacje mówiące, w jaki sposób Użytkownik używasz stron internetowych podmiotów trzecich i mogą zezwalać im na rozpoznawanie ich użytkowników. Więcej informacji na temat plików Cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.
 7. Administrator korzysta z usług i narzędzi innych firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (w tym remarketingu). W związku z tym przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika zapisuje również pliki Cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Użytkownika. Pliki Cookies stosowane przez te podmioty trzecie mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym preferencjom, zainteresowaniom i potrzebom.
  1. Administrator korzysta z usług następujących podmiotów trzecich, które stosują pliki Cookies na stronie internetowej www.anitamichalska.pl:

   Analytics – Pliki Cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (dalej jako: „Google”) wykorzystywane przez Administratora dla celów  zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.anitamichalska.pl oraz pomagają Administratorowi w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości. Administrator będzie wykorzystywał te pliki Cookies wyłącznie, gdy Użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.Więcej o dostawcy i stosowanych przez niego zasadach prywatności można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

   Piksel FacebookaPliki Cookies firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, 2 Dublin (dalej jako: „Facebook”) wykorzystywane przez Administratora w celu mierzenia skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników na stronie www.anitamichalska.pl. Administrator będzie wykorzystywał te pliki Cookies wyłącznie, gdy Użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.Więcej o dostawcy narzędzia Facebook Piksel i stosowanych przez niego zasadach prywatności można znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

   CloudflarePliki Cookies firmy Cloudflare, Inc.,101 Townsend St., San Francisco, California 94107 wykorzystywane przez Administratora w celu maksymalizacji zasobów sieciowych, zarządzania ruchem i ochrony witryn przed złośliwym oprogramowaniem, zintegrowanym z platformą mailingową Mailerlite na stronie www.anitamichalska.pl. Administrator będzie wykorzystywał te pliki Cookies wyłącznie, gdy Użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.Więcej o dostawcy plików cookies Cloudflare i stosowanych przez niego zasadach prywatności można znaleźć tutaj: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

   MailerlitePliki Cookies firmy UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania wykorzystywane przez Administratora w celu umożliwienia zapisu użytkowników do listy mailingowej na stronie www.anitamichalska.pl. Administrator będzie wykorzystywał te pliki Cookies wyłącznie, gdy Użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.Więcej o dostawcy plików cookies MairletLite i stosowanych przez niego zasadach prywatności można znaleźć tutaj: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy  

 8. Podmioty trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki Cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji ze strony internetowej i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Użytkownicy mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do obsługi targetowania reklam. Mechanizm umożliwiający Użytkownikom dokonanie wyboru znajduje się tutaj http://www.aboutads.info/choices oraz tutaj http://www.youronlinechoices.eu/.
 9. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej www.anitamichalska.pl
 10. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies, które nie zawierają danych osobowych, może być również wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 11. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.
  1. Na stronie internetowej www.anitamichalska.pl zamieszczane są także linki do stron lub kanałów Administratora na zewnętrznych portalach internetowych (Facebook, Instagram, LinkedIn). Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową www.anitamichalska.pl. Administrator nie ma kontroli ani wpływu na to, jakie dane gromadzą wskazani dostawcy. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików Cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez wskazanych dostawców oraz przysługujących Użytkownikowi praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik powinien zapoznać się z informacją o ochronie danych (polityką prywatności) odpowiedniego dostawcy. Jeśli Użytkownik nie chce, aby powyższe kanały społecznościowe zbierały informację o nim po wejściu na stronę www.anitamichalska.pl, przed wejściem na stronę powinien wylogować się z tych serwisów.

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych

  1. Udostępnienie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak w określonym zakresie (w zależności od działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.anitamichalska.pl) niezbędne do korzystania ze strony internetowej www.anitamichalska.pl
  2. Użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
   2. prawo żądania ich sprostowania;
   3. prawo żądania ich usunięcia;
   4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
   5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;
   6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
  3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 1.2.).
  5. Nadto, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu Użytkownik znajdzie informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

5. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne w ramach strony internetowej www.anitamichalska.pl stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.
  2. Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach strony internetowej www.anitamichalska.pl wymaga zgody Administratora. 
  3. Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora. 
  4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej www.anitamichalska.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.
  5. Z uwzględnieniem postanowienia pkt. 5.4. powyżej, wszystkie treści zamieszczone w ramach strony internetowej www.anitamichalska.pl korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.

6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  1. Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej www.anitamichalska.pl jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
   1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
   2. potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
   3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.anitamichalska.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
   4. zmiana warunków korzystania z strony internetowej www.anitamichalska.pl niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
   5. konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Strona internetowa www.anitamichalska.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stronach, po przejściu na nie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.anitamichalska.pl
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Administrator zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
  5. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: kontakt@anitamichalska.pl.